VIII Bieg Walentynkowy

Dąbrowa Górnicza, Hala Widowiskowo- Sportowa „Centrum”, Aleja Róż, Polska
10.02.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

883

Nazwa zawodów

VIII Bieg Walentynkowy

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza, Hala Widowiskowo- Sportowa „Centrum”, Aleja Róż, Polska

Start

10.02.2019 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.pogoriabiega.pl

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Pogoria Biega

E-mail organizatora

info@pogoriabiega.pl

Telefon organizatora

791272979

UWAGA

Wpisowe płatne za pomocą tpay lub przelewem na rachunek bankowy
Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29,
Nr rachunku: 81 1050 1360 1000 0023 5388 3263,
Tytuł wpłaty: Opłata startowa za VIII Bieg Walentynkowy, oraz imiona i nazwiska zawodników;
- Wysokość opłaty startowej wynosi:
• bieg oraz nordic walking w kategorii indywidualnej:
45 zł – wniesiona w I terminie do 31 grudnia 2018 r.;
55 zł – wniesiona w II terminie do 31 stycznia 2019 r.;
70 zł – wniesiona w III terminie (9 lub 10 lutego 2019 r.) w Biurze Zawodów;
• bieg oraz nordic walking w kategorii par (opłata za parę):
79 zł – wniesiona w I terminie do 31 grudnia 2018 r.;
99 zł – wniesiona w II terminie do 31 stycznia 2019 r.;
120 zł – wniesiona w III terminie (9 lub 10 lutego 2019 r.) w Biurze Zawodów;
- Do 50% rabatu opłaty startowej uprawnieni są następujący zawodnicy:
• w kategorii indywidualnej: osoby, które ukończyły 65 lat;
• w kategorii par: pary, których łączny wiek przekracza 120;

Klasyfikacje

Bieg Indywidualnie

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

475


Opłaty

do 31.12.2018

45.00 zł

do 04.02.2019

55.00 zł

do 04.02.2019

70.00 zł

NW Indywidualnie

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

111


Opłaty

do 31.12.2018

45.00 zł

do 04.02.2019

55.00 zł

do 04.02.2019

70.00 zł

Bieg Parami

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

260


Opłaty

do 31.12.2018

79.00 zł

do 04.02.2019

99.00 zł

do 04.02.2019

120.00 zł

NW Parami

Dystans

5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

37


Opłaty

do 31.12.2018

79.00 zł

do 04.02.2019

99.00 zł

do 04.02.2019

120.00 zł

Regulamin
VIII BIEG WALENTYNKOWY

1. Cele imprezy:
- Upowszechnianie Biegania oraz Marszu Nordic Walking (NW) jako najprostszych form rekreacji fizycznej;
- Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych;
- Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych dąbrowskich terenów
i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

2. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
- Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej;
- Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

3. Termin i miejsce:
Zawody odbędą się 10 lutego 2019 r. Start i meta znajdują się przed Halą Widowiskowo – Sportową
„Centrum” (zwaną dalej halą „Centrum”) przy ul. Aleja Róż 3 w Dąbrowie Górniczej. Start biegu o godzinie 11:00, Marszu NW o 11:05.

4. Trasa i dystans:
– Trasa Biegu Walentynkowego oraz Marszu NW to urozmaicona pętla długości 5,5 km, poprowadzona ulicami miasta w ograniczonym ruchu ulicznym oraz alejami parkowymi. Z uwagi na zimową porę
należy liczyć się z możliwością wystąpienia pokrywy śniegowej oraz miejscowych oblodzeń.
– Trasa będzie zabezpieczona i oznakowana pionowymi znakami rozmieszczonymi co 1km.
– Start i meta będą usytuowane przed wejściem do hali „Centrum” w Dąbrowie Górniczej.
– Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy wynoszący 1,5 h.
– Zawodnicy którzy nie dotrą do mety do godz. 12:30 zobowiązani są do przerwania zawodów.

5. Uczestnictwo:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 10 lutego 2019 r. ukończą 16 lat, wypełnią
formularz zgłoszeniowy, wniosą w terminie opłatę startową oraz złożą w Biurze Zawodów oświadczenie
o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
W konkurencji biegowej i NW wprowadza się dwie kategorie uczestnictwa w zawodach – kategorię indywidualną oraz kategorię par. Warunkiem sklasyfikowania zawodników w kategorii par jest pokonanie całego dystansu w parze składającej się z kobiety i mężczyzny, przy czym od startu do mety zawodnicy muszą być przewiązani tasiemką, którą otrzymają w pakiecie startowym.

6. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:
- Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz
rejestracyjny udostępniony na stronach społecznościowych Stowarzyszenia Pogoria Biega (www.pogoriabiega.pl i fb) do czasu wyczerpania się obowiązującego limitu uczestników, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe:
• w sobotę 9 lutego 2019 r. w godz. 10:00 ÷ 15:00 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali „Centrum”;
• w niedzielę 10 lutego 2019 r. w godz. 8:00 ÷ 10:15 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali „Centrum”.
- Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie przelewu opłaty startowej na konto organizatora.
- Organizator wprowadza limit uczestników wynoszący 1000 osób.
- Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych i chipów odbywać się będzie:
• w sobotę 9 lutego 2019 r. w godz. 10:00 ÷ 15:00 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali „Centrum”;
• w niedzielę 10 lutego 2019 r. w godz. 8:00 ÷ 10:15 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali „Centrum”.
- Numer startowy wraz z pakietem startowym wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości;
- Numer startowy powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu w czasie biegu. Posiadanie numeru stanowi podstawę do wręczenia medalu oraz wydania uczestnikom depozytu. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie;
- Chip powinien zostać przywiązany do buta zgodnie z instrukcją na kopercie. Brak chipa, jego zniszczenie lub zgubienie w czasie biegu jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem zawodnika w wynikach i nie pozwala na składanie jakichkolwiek protestów co do uzyskanego rezultatu;
- Organizator dopuszcza możliwość odebrania pakietu startowego za innego zawodnika po okazaniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia (dostępne na stronie www.pogoriabiega.pl) wraz z kopią dokumentu tożsamości osoby dla której przeznaczony jest pakiet startowy.
- Warunkiem odebrania pakietu startowego dla pary jest przedstawienie podpisanych oświadczeń obojga zawodników z pary (w wypadku pojawienia się w Biurze Zawodów jednego z zawodników tworzących parę)

7. Opłata startowa:
- Wpisowe płatne za pomocą tpay lub przelewem na rachunek bankowy
Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29,
Nr rachunku: 81 1050 1360 1000 0023 5388 3263,
Tytuł wpłaty: Opłata startowa za VIII Bieg Walentynkowy, oraz imiona i nazwiska zawodników;
- Wysokość opłaty startowej wynosi:
• bieg oraz nordic walking w kategorii indywidualnej:
45 zł – wniesiona w I terminie do 31 grudnia 2018 r.;
55 zł – wniesiona w II terminie do 31 stycznia 2019 r.;
70 zł – wniesiona w III terminie (9 lub 10 lutego 2019 r.) w Biurze Zawodów;
• bieg oraz nordic walking w kategorii par (opłata za parę):
79 zł – wniesiona w I terminie do 31 grudnia 2018 r.;
99 zł – wniesiona w II terminie do 31 stycznia 2019 r.;
120 zł – wniesiona w III terminie (9 lub 10 lutego 2019 r.) w Biurze Zawodów;
- Do 50% rabatu opłaty startowej uprawnieni są następujący zawodnicy:
• w kategorii indywidualnej: osoby, które ukończyły 65 lat;
• w kategorii par: pary, których łączny wiek przekracza 120;
- O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora;
- W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. z powodu przekroczenia terminu obowiązywania niższej opłaty startowej) uczestnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy do kwoty określonej w regulaminie właściwej dla terminu wpłaty;
- Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi;
- Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty startowej na innych zawodników po przekazaniu dokładnych danych osób przejmujących pakiet startowy jednak możliwe jest to najpóźniej do dnia 9 lutego 2019r. i po dokonaniu opłaty transferowej w wysokości 10 zł na konto organizatora.
- Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, zabezpieczenie medyczne, napój i poczęstunek na mecie medal pamiątkowy oraz pakiet startowy. O szczegółowej zawartości pakietu startowego poinformujemy w późniejszym terminie w zależności od hojności sponsorów.

8. Nagrody:
– W kategorii indywidualnej: pierwsze trzy miejsca kobiet oraz mężczyzn, zarówno w konkurencji biegowej jak i marszu NW, zostaną uhonorowane statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi;
– W kategorii par: zwycięzcy biegu i marszu NW do szóstego miejsca włącznie otrzymają statuetki oraz nagrody ufundowane przez sponsorów;
– Konkurs – Przebranie Walentynkowe: specjalnie powołana komisja wyłoni dziesięć najciekawszych przebrań walentynkowych, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi;
– Dokładne informacje dotyczące nagród zostaną opublikowane w późniejszym terminie na
stronach społecznościowych organizatora;
– Organizator zakłada możliwość składania protestów do 15 min. od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników;
– Wszyscy uczestnicy zawodów posiadający po przekroczeniu linii mety numer startowy otrzymają pamiątkowe medale oraz wezmą udział w losowaniu nagród.

9. Pozostałe ustalenia i informacje:
- Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę;
- Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu;
- Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta;
- Zawodnicy startujący w kategorii par otrzymują jeden numer startowy i jeden chip;
- Brak chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją;
- Po ukończeniu zawodów chip należy zwrócić organizatorom do przygotowanych pojemników;
- Zawodnicy zobowiązani są do przymocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu tułowia. W przypadku par, numer startowy przypina jeden z zawodników;
- Brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego może skutkować dyskwalifikacją zawodnika lub pary;
- Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyznaczoną trasą biegu lub marszu;
- W konkurencji Marsz NW zawodnicy są zobowiązani do marszu z kijkami i zgodnie z zasadami tej dyscypliny sportu;
- Zabrania się startu pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających;
- Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
- Organizator zapewnia szatnie i depozyt;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie;
- Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby naruszające regulamin
oraz zasady porządku publicznego;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie
trwania imprezy;
- Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy prawa;
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zasad porządku publicznego
i zaleceń obsługi zawodów;
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;
- Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres
email zawodnika podany w zgłoszeniu;
- Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża
zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach
promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak
również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji
zawodów;


11. Program zawodów:
8:00 ÷ 10:15 – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych;
11:00 – start biegu;
11:05 – start marszu NW;
12:30 – dekoracja zwycięzców Biegu Walentynkowego;
13:30 – losowanie nagród i zakończenie imprezy.

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU