4 Bieg o Złoty Gwizdek

Szkolna, Pogwizdów, Polska
01.06.2019

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do rozpoczęcia zawodów zostało

Ilość uczestników

86

Nazwa zawodów

4 Bieg o Złoty Gwizdek

Lokalizacja

Szkolna, Pogwizdów, Polska

Start

01.06.2019 16:30

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

-

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Haźlachu

E-mail organizatora

gok_administracja@hazlach.pl

Telefon organizatora

662096182

UWAGA

Zapisy
 Elektroniczne do dnia 30.05.2019 r. pod adresem : http://timing4u.pl/
 Uczestnicy – osoby które w dniu biegu będą miały ukończone minimum16 lat (osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenie podpisanej zgody opiekuna prawnego)
 Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego
 Limit uczestników 200 osób
 Opłata za udział w zawodach pokrywa udział w zawodach i wynosi - 20 zł – termin wpłaty do 31.05.2019 r. oraz w biurze zawodów (płatność gotówką).
 Opłatę należy uiszczać przelewem na konto
Bank Spółdzielczy nr 458113 1017 2003 0071 7328 0001
 Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku

Klasyfikacje

Bieg Główny ok. 7,5 km

Płeć

K,M

Wiek

16-99

Uczestników

86


Opłaty

do 30.05.2019

20.00 zł

REGULAMIN
4 Bieg o Złoty Gwizdek

1. Dane biegu
 Bieg odbędzie się w ramach obchodów święta „Pogwizdołki 2019” organizowanych przez sołtysa Pogwizdowa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
 Organizatorem biegu jest - Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
 Bieg odbędzie się w sobotę 1 czerwca 2019 r.
 Start przewidziano na godzinę 16:30,
 Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie szkoły w Pogwizdowie, czynne w godzinach 14:30 - 16:15

2. Zapisy
 Elektroniczne do dnia 30.05.2019 r. pod adresem : http://timing4u.pl/
 Uczestnicy – osoby które w dniu biegu będą miały ukończone minimum16 lat (osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenie podpisanej zgody opiekuna prawnego)
 Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego
 Limit uczestników 200 osób
 Opłata za udział w zawodach pokrywa udział w zawodach i wynosi - 20 zł – termin wpłaty do 31.05.2019 r. oraz w biurze zawodów (płatność gotówką).
 Opłatę należy uiszczać przelewem na konto
Bank Spółdzielczy nr 458113 1017 2003 0071 7328 0001
 Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku
 Organizator nie wystawia faktur/rachunków za opłatę za udział w zawodach
 Uczestnicy oświadczają, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i mają dobry stan zdrowia umożliwiający udział w zawodach,
 W godzinach otwarcia biura zawodów będą wydawane numery startowe
 Jeżeli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit uczestników, będzie możliwość zapisów w biurze zawodów.

3. Pomiar czasu i wyniki
 Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego przez firmę TIMING4U
 Organizator określa limit czasu na 2 godziny
 Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w tym limicie, zobowiązani są do zejścia z trasy zawodów.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przebywanie uczestników na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu
 Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych
 Klasyfikacja będzie prowadzona wg czasów brutto
 Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać:
 Trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu (z przodu)
 Trwale przymocowany chip
 Odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych
 nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

4. Klasyfikacja i świadczenia
 Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii open kobiety i mężczyzn - miejsca 1- 3 – nagrody rzeczowe.
 Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategoriach wiekowych, kobiety i mężczyźni
16 – 30 1 -3 miejsca
31-45 1-3 miejsca
46+ 1 -3 miejsca
 Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja najlepszy i najlepsza zawodniczka z Gminy Hażlach
 Przyznawane nagrody nie mogą się dublować
 Nagroda dla najstarszego uczestnika lub uczestniczki, który ukończy bieg
 Medale dla wszystkich uczestników
 Woda na 4,8 km ( strażnica na Brzezówce) oraz na mecie,
 Możliwość skorzystania z szatni i łazienki
 Udział w jedynym takim biegu w regionie
 Wspaniała atmosfera i piękne widoki
 Dekoracja zwycięzców nastąpi o godz. 18:00, w miejscu wskazanym przez Organizatora

5. Trasa
 Trasa będzie wyłączona na czas biegu z ruchu drogowego, całość trasy to nawierzchnia asfaltowa, dystans 1 okrążenie o długości 7,5 km,
 Start i meta będą usytuowane w tym samym punkcie
 Trasa będzie odpowiednio oznaczona strzałkami oraz zabezpieczona przez straż pożarną z uprawnieniami medycznymi.

6.Pozostałe postanowienia
 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu
 Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani
 Za śmiecenie na trasie grozi dyskwalifikacja
 Za niszczenie oznaczeń trasy grozi dyskwalifikacja
 Wszyscy zawodnicy zobligowani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu
 Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika w punkcie kontrolnym.
 W biegu nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu, a także substancji działających podobnie do alkoholu.
 Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym, organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce
 Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne
 Zawodnik na mecie bez chipa oraz numeru startowego nie będzie sklasyfikowany
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu
 Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych
 Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem ich modyfikowania
 Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów oraz nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe, na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Hażlach
 W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

7. Kontakt
Malwina Dawczyk - Neblik – tel. 662 096 182; e-mail; gok_administracja@hazlach.pl

Dyskusja

Zaloguj się

Zaloguj się Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Załóż konto Przez facebook
Lub podaj swój email i hasło

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU